Literárně dramatický obor

Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako HRAVÉ DĚTI a obor opouštějí jako KOMUNIKATIVNÍ LIDÉ.

Součástí práce je řešení různých modelových situací prostřednictvím dramatických technik, práce s psaným slovem (recitace poezie i prózy a dramatizace povídek či delších literárních děl), hlasová a pohybová průprava, psaní slovesných prací a samozřejmě veřejná vystoupení – improvizovaná (masopust, Peřiny) a také pečlivě nastudované divadelní inscenace. LDO se každý rok prezentuje při svém pravidelném závěrečném vystoupení, jeho žáci moderují koncerty hudebního oboru. Součástí práce jsou i časté návštěvy divadelních představení – profesionálních i amatérských – a jejich následné rozbory z hlediska práce herce, režie, dramaturgie i scénografie a hudební složky. Diskusemi o představeních a literárních dílech se žáci učí formulovat myšlenky, argumentovat a kriticky nazírat na divadelní a literární umění.

Stručná historie oboru v ZUŠ Nové Strašecí

LDO funguje v ZUŠ Nové Strašecí od roku 1987. 
Prvními učiteli byla Irena Grillová a Drahoslava Pittnerová.
Od roku 1989 vede LDO Iva Dvořáková, absolventka 
Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (učitelství český jazyk / dějepis)
a DAMU Praha (katedra výchovné dramatiky).
V letech 1993 - 1995 učila LDO Eva Najmanová, která zastupovala 
I. Dvořákovou po dobu mateřské dovolené. 
Od září 2005 vyučuje LDO také Martina Tothová,
studentka DAMU Praha (katedra výchovné dramatiky)
a Pedagogické fakulty Praha (učitelství 1. -5.tř.ZŠ).


Podmínky studia LDO a vyučovací předměty

Věk žáků LDO

LDO mohou navštěvovat děti od 6 let, ve výjimečných případech přijímáme i talentované žáky pětileté.

V případě, že o práci v LDO projeví zájem dítě starší než 6 let, je přijato k přípravnému studiu a po roce práce vykoná rozdílové zkoušky, podle jejichž výsledku je přiděleno do patřičného ročníku odpovídajícímu věku dítěte.

                                                  Délka studia

Základní studium LDO je šestileté, po absolutoriu je možné pokračovat ve čtyřletém druhém cyklu studia. Součástí práce ve druhém cyklu studia je i příprava na studium herectví, režie, dramaturgie či divadelní vědy a pedagogických oborů, případně též vývojové psychologie. Žáci druhého cyklu působí jako asistenti učitele a učí se vést skupinu mladších spolužáků.

Talentovaní žáci mohou využít i rozšířeného studia sloužícího k přípravě na přijímací zkoušky na školy uměleckého a pedagogického zaměření.

                                                  Počet žáků ve skupinách

Výuka v LDO je skupinová.V přípravném studiu je ve skupině 5 – 15 žáků (většinou první dva roky studia), v základním studiu tvoří skupinu 5 – 10 žáků.

Na některé předměty se mohou skupiny dále dělit na dvojice či trojice – např. v předmětu přednes. Individuální výuka je poskytována v případě přípravy žáka na přijímací zkoušky na umělecké školy (obor herectví na konzervatoři či střední pedagogická škola) v předmětu sólový dramatický projev a umělecký přednes v případě rozšířeného vyučování.

                                                  Učební předměty v prvním cyklu studia

Přípravná dramatická výchova

Tento předmět je hlavním předmětem přípravného studia. Jeho cílem je naučit nejmladší žáky principům dramatické hry. Děti se učí správným návykům v držení těla, často pracují s rytmem, učí se soustředěně pracovat. Při vedení práce vychází učitel z přirozené dětské hravosti.

Dramatická průprava

Hlavní předmět v prvním a druhém ročníku. Navazuje na přípravnou dramatickou výchovu. K hrovým činnostem dále přidává práci s jednoduchou improvizovanou loutkou, technická cvičení hlasová i pohybová, prvky improvizace.

Dramatika a slovesnost

Hlavní předmět ve 3. – 6. ročníku. Práce vychází z tvořivé improvizace. Vyučuje se prostřednictvím práce na různých tématech, která do výuky přinášejí sami žáci a nebo navrhuje učitel (např. vztahy mezi vrstevníky, aktuální školní témata, témata vycházející z krásné literatury a pod). Systematicky jsou budovány technické dovednosti, součástí jsou návštěvy divadelních představení.

Přednes

V tomto předmětu pracují žáci 3. – 6. ročníku v malých skupinách po 2 – 3. Jde práci na textech prozaických i básnických, při níž se žáci učí text vyložit a předat publiku. Přitom se hlouběji seznamují s významnými literárními autory a uměleckými směry. Výsledky práce jsou předvedeny na veřejných vystoupeních, nejlepší žáci se zúčastní soutěží v uměleckém přednesu.

Pohyb

Jde o průpravný předmět, který vede děti ke zvládnutí přirozeného kultivovaného pohybu celého těla tak, aby pohyb získával výraz. Součástí jsou i relaxační techniky a pohybová cvičení rytmická a ve starším věku herecká. Patří sem i pohybové a taneční improvizace.

Práce v souboru

Soubor navštěvují vybraní žáci 3. – 6. ročníku a nebo celý ročník. Soubor se každoročně obměňuje (odchod absolventů, příchod nových žáků). Zde se pracuje na inscenacích podle předlohy prozaické, básnické nebo dramatické. Výsledkem práce je veřejné vystoupení žáků, které zúročí dovednosti získané za celý školní rok.

Součástí práce je i vedení žáků k zodpovědnosti vůči druhým v kolektivu.


Úspěšní žáci 

Žáci, kteří v minulosti LDO navštěvovali, prosadili se v oboru se studiem LDO souvisejícím a nebo dosud studují:

 • Nataša Gáčová absolventka DAMU Praha, obor činoherní herectví, dnes herečka Činoherního klubu v Ústí nad Labem
 • Kateřina Tornerová po ukončení střední školy na základě konkursu získala práci asistentky v agentuře Ticketpro, kde několik let organizovala kulturní akce především v Praze, působila v TV Prima jako moderátorka kulturního týdeníku, v současné době žije v Holandsku
 • Ladislava Fišerová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde po dobu studia pracovala v amatérském divadelním souboru, na ni navázala studiem v Německu a Velké Británii, střídavě žije v Čechách a v Anglii, cestuje po světě a příležitostně se věnuje divadelním aktivitám
 • Daniela Šteruská absolventka Literární akademie Josefa Škvoreckého v Praze, obor interaktivní média, pracuje v divadelním spolku NoStraDivadlo, věnuje se práci herce, režiséra a dramaturga. Pracuje v České televizi Praha.
 • Kateřina Čížková absolventka lycea při OA Rakovník, nadále spolupracuje při akcích školy, věnuje se amatérskému filmovému herectví v nezávislých filmech.
 • Tereza Krobová absolventka II. stupně LDO ZUŠ 2007,studentka žurnalistiky na FFUK, podílí se na přehlídce Setkání ve Strašecí jako autorka reportáží
 • Bára Tetaurová absolventka II. stupně LDO ZUŠ 2008,studující, podílí se na přehlídce Setkání ve Strašecí jako autorska reportáží
 • Jonáš Vidra absolvent II.stupně LDO ZUŠ 2009, studující Gymnázium Kladno, hostuje ve hře studentů GJAK Nové Strašecí Gilgameš, navštěvuje dramatický kroužek na gymnáziu v Kladně, redaktor Deníku Prima daily při Setkání ve Strašecí
 • Tomáš Baroch absolvent II.stupně LDO ZUŠ 2009, studující GJAK Nové Strašecí, hostuje ve hře studentů GJAK Gilgameš, spolupracuje organizačně na přehlídce Setkání ve Strašecí
 • Vojtěch Dvořák absolvent II.stupně LDO ZUŠ, studující Střední hotelové školy Kladno, technik ve hře Gilgameš studentů GJAK, technik Modrého sálu na přehlídce Setkání ve Strašecí, člen NoStraDivadla

Fotogalerie


17.12.2015 - Zimní podvečer s LDO

25.6.2015 - Závěrečný piknik LDO

9.6.2011 - Letní podvečer s LDO

Z hodin LDO - květen 2011

16.12.2010 - Zimní podvečer s LDO

15.12.2010 - Stacionář Dobromysl Srbeč

Advent na Růžku

23.5.2009 - Peřiny

20.12.2007 - Nejmladší žáci v expozici muzea "Keltové na Rakovnicku"

15.12.2007 - Stacionář Dobromysl - Srbeč

Tříkrálová sbírka 2005

 Akce LDO ve školním roce 2007/2008:

 

17.9. 2007 derniéra Nangijala, země na opačné straně oblohy - pro veřejnost v DK Stochov
18.9. 2007 Nangijala úplně naposledy pro ZŠ Tuchlovice a ZŠ Strochov v DK Stochov
11. - 14. 10. 2007 Stochovská Thálie - divácká účast nejstarší skupiny žáků
18.- 21. 10. 2007 Nahlížení Bechyně - účast nejstarších žáků v seminářích studentské přehlídky
13.11. 2007 Představení Trosečníci a My, idioti a dadioti pro uzavřenou společnost
18.11.2007 divácká účast na představení DS Tyl Čistá v NKC
24.11. 2007 My, idioti a dadioti pro uzavřenou společnost v DK Klamovka Praha
15.12. 2007 Stříbrná sobota Na Růžku - veřejné vystoupení nejstarší skupiny Tříkrálová hra
17.12. 2007 divácká účast nejmladší skupiny na představení divadla Dagmar Karlovy Vary Betlém v Modrém sále ZUŠ
18.12. 2007 Zimní podvečer s LDO - veřejné vystoupení všech skupin LDO pro rodiče
19.12. 2007 Koncert KOUŽ , Vojtěch Dvořák - umělecký přednes
3.1. 2007 Tříkrálová sbírka - společně s katolickou Charitou, novostrašeckými farníky, farním sborem Schola, MŠ U Lesíka, 
8.2. 2008  Masopust - všichni žáci LDO v malých i velkých maskách 
6.3. 2008  Klub mladého diváka Kladno - Tajemný hrad v Karpatech 
14. - 16.3. 2008  Prima setkání ve Strašecí - Středočeská postupová přehlídka studentského a mladého divadla,
2 veřejná vystoupení žáků II. stupně LDO a organizační pomoc přehlídce,
účast na dílnách, rozborových seminářích, výroba reportáží atd.
Zazelena utržená: My, idioti a dadaioti - Cena za osobitou dramaturgii 
Zazelena utržená: Trosečníci - Cena za herecký výkon pro Tomáše Barocha 
Videoreportáže naleznete ve fotogalerii školy 
20.3. 2008 Wintrův Rakovník - divácká účast žáků II. cyklu na představení Na širém moři a na rozborovém semináři,
v ostatní přehlídkové dny byla naše účast individuální, na většině představení jste mohli potkat Jonáše Vidru
22.3. 2008 Bílá sobota Na Růžku, účast skupiny Střed - vedení dílen pro menší děti a představení Auach!
25.3. 2008 ZUŠ Rakovník - okresní přehlídka dětského divadle s postupem na dětskou scénu Stochov - skupina Střed s představením Auach!, divácká účast žáků II. stupně LDO
11.4. 2008 Trosečníci - uvedení představení pro 4.A a 4.B Gymnázia J.A. Komenského v Novém Strašecí
12. - 13. 4. 2008 - Dětská scéna Stochov, Krajská postupová přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských souborů - organizační pomoc žáků II. cyklu - vedení dílen, zpravodaj přehlídky,soutěžní účast skupiny Střed - Auach!
24.5. 2008 Peřiny - předpokládáme účast všech skupin LDO, dopoledne plné hříček s duchnami na náměstí a večer pro dospělé zábava Na Růžku
Akce LDO ve školním roce 2006/2007 :19.5. 2007 Peřiny - účast všech žáků LDO ZUŠ v rolích měštanů a jejich dětí
29.5.2007 Koncert žáků HO ZUŠ - moderovali žáci LDO Sára Šimáčková a Jonáš Vidra
31.5.2007 Koncert žáků HO - moderovali žáci LDO Vojtěch Dvořák a Bára Tetaurová
6.6.2007 Koncert žáků HO - moderovali žáci LDO Dalia Moudrá a Tomáš Baroch
7.6. 2007 Letní podvečer s LDO - vystoupení všech skupin LDO pro rodiče
9.6. 2007 Výlet do ZOO - ocenění získané na přehlídce Prima setkání ve Strašecí za hru Nangijala...
12.6. 2007 Absolventské vystoupení Terezy Krobové - první absolventka II.cyklu LDO
16.6. 2007 Pro kněžnu Elisabeth- společné plenérové vystoupení s NoStraDivadlemodkaz na NOSTRADIVADLO

Reportáž žáků LDO z celostátní soutěže ve hře na kytaru - květen 2011 

Stříbrná sobota 16.12.2023

7 vánoční nálada.JPG

      

         AKTUALITY

  24.2. - TO: Vystoupení - ples Milý

  27.2. - TO: Zájezd KOMODO - Kladno

  29.2. - Průzkumy talentovanosti - MŠ